Silvia Kucherenko s udicou v ruke: Chcela uloviť zlatú rybku, chytila chlapa!